ŽiťVedomo sa (ne)oplatí

ŽiťVedomo sa (ne)oplatí

Problematiku zanedbanosti životného prostredia a všetkého čo s tým súvisí, už začíname pociťovať viac – menej všetci. Už to dávno nie je len o plastových fľašiach a igelitkách, ale globálnej potreby riešenia mnohých ekologických problémov a ich vplyve na naše zdravie. Ak sa teraz rozhodneme čakať a spoliehať sa na zmenu zhora, pochodíme ako s naším školstvom, kde sa rozhoduje nesystémovo a bez načúvania odborníkov. V prípade, že nenastúpime na rozbehnutý vlak, otočíme sa mu chrbtom, zostanú nám len oči pre plač. Teda nám možno nie, no našim potomkom určite áno. Nikto však nemá čarovný prútik a nedokáže jeho mávnutím zvrátiť dlhodobé upadanie životného prostredia. Je potrebné začať od seba, aj keď sa to niekedy zdá ako beh na dlhé trate.

Aby ste v tom neboli sami, dávame vám do pozornosti 1. ročník interaktívnej konferencie ŽiťVedomo, ktorá prichádza priamo do Komárna dňa 24.11.2018 a jej organizátorom je Human Health Institute – Inštitút pre ľudské zdravie (HHI).

Cieľom konferencie je priblížiť problémy a nájsť riešenia v oblasti životného prostredia, ochrany zdravia a nakladania s odpadmi, prostredníctvom ekologického rozhodovania a zodpovedného správania sa k sebe, k okoliu a životu. Je to vedomá cesta pre udržateľný, zdravší život. Naskytá sa vám jedinečná príležitosť nechať sa inšpirovať prostredníctvom prednášok, workshopov, diskusie s odborníkmi z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, zdravého životného štýlu, bezodpadovosti, podpory zdravia a hnutia Zero Waste, či lokálnymi pestovateľmi a výrobcami. Dozviete sa viac o našom okolí a jeho zložkách: pôde, vode vzduchu a permakultúre a o tom, prečo sú tieto zložky pre nás životne dôležité a ako ich chrániť. Oboznámite sa o správnej životospráve, zdravom pohybe, o súčasných rizikách, ktoré nás najvia ohrozujú a samozrejme o tom, čo by sme mali robiť, aby sme boli viac fit a viedli šťastnejší život. A ve­ríme, že po­zor­nosti vám ne­unikne ani téma o be­z­od­pa­do­vosti, kde sa do­zviete viac o tom ako od­pad eli­mi­no­vať a ne­pro­du­ko­vať. Konferenciu svojou účasťou podporia prednášajúci zo zahraničia. Podujatie podporia odborníci z celého Slovenska, z Rakúska, z Čiech ale aj z New Yorku. Konferencia je rozdelená do štyroch blokov a zastrešuje komplexnú tému ochrany zdravia a životného prostredie. Poskytuje riešenia a poukazuje na súvislosti medzi vedomým správaním a naším zdravím a životným prostredím.

Cieľom konferencie však nie je len osveta dospelých, ale aj detí. Preto neváhajte a doneste aj tie svoje, čaká na nich bohatý program v detskej zóne, zastrešený vďaka odborníkom, pedagógom a študentom. Aj najmenší účastníci sa hravou formou dozvedia o všetkých témach konferencie.

Pro­stred­níc­tvom zá­žitku, ab­sol­vo­va­ním diel­ni­čiek, hier a rôz­nych ak­ti­vít  si budú môcť vy­tvá­rať po­zi­tívny vzťah k ži­vot­nému pro­stre­diu, ale aj k zdra­viu, pre­tože ne­bude chý­bať ani di­va­delná po­sta­vička Zdra­vý­živka, Lesanka, Vedecký tím Rozmarínky, dobrovoľníci, Suvereno a Inštitút pre ľudské zdravie HHI.
Prvá interaktívna konferencia svojho druhu na Slovenku – ŽiťVedomo, myslela naozaj na celú rodinu a na celú spoločnosť.

Nenechajte si uniknúť túto príležitosť a vychutnajte si atmosféru prednášok spojenú s trhom produktov podporujúcich naše zdravie a našu planétu.

Všetky informácie o konferencii, prednášajúcich a programe, nájdete na týchto stránkach:
https://zitvedomo.sk

www.facebook.com