Lístky

Cena vstupenky: 20

Osobné údaje

Firemné údaje (nepovinné)

Zľavy

Doplňujúce infomácie

Obed

Pre rodičov

V prípade ak máte záujem prísť v dobrovode s dieťaťom na podujatie Žiť Vedomo, poprosíme Vás vyplniť doplňujúce údaje, potrebné k registrácii a k zabezpečeniu miesta.

Počet mojich deti:

Odkiaľ ste sa o konferencii dozvedeli? (napr. Facebook, od prednášajúcich...)

Všeobecné obchodné podmienky*

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Human Health Institute n.o.

Malá 462 94631 Chotín, IČO: 50187872, DIČ:2120205054, na strane druhej.

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. s. r. o. – Organizátor podujatí

Spoločnosť Human Health Institute n.o. je organizátorom podujatia ŽiťVedomo a zabezpečuje predaj vstupeniek na toto podujatie a to prostredníctvom vlastného objednávkového formulára na webovej stránke http://zitvedomo.sk/.

1.2. Podujatie

Podujatie je prvou interaktívnou konferenciou o životnom prostredí, zdraví a živote bez odpadu na Slovensku ŽiťVedomo, ktorá sa koná dňa 24.11.2018 v priestoroch Auly Univerzity Selyeho v Komárne a ktoré organizuje
organizátor.

1.3. Vstupenka

Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Spravidla sa vstupenkou na podujatie rozumie faktúra o úhrade, ak nie je v pokynoch k uvedenému podujatiu uvedené inak. Ak kupuje zákazník viac vstupeniek na uvedené podujatie súčasne, každá vstupenka je identifikovateľná podľa mena a priezviska označeného na vstupenke.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Spôsob objednania tovaru

Odoslaním objednávkového formulára máte rezervovaný počet objednaných vstupeniek. Do 48 hodín po objednávke Vám pošleme potvrdzujúci email s faktúrou za Vaše vstupenky.

2.2. Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

2.2.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená

2.2.2. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora daného podujatia.

2.2.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a prípadné vady bezodkladne oznámiť organizátorovi.

2.2.4.Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno

2.3.1. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením uvedeného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke http://zitvedomo.sk/ informovať majiteľov vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

2.3.2. Pri zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení podujatia organizátorom. Nárok na vrátenie vstupného sú majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí organizátor a oznámi
majiteľom vstupeniek prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke http://zitvedomo.sk/

2.3.3. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu vstupenky prostredníctvom internetovej stránky http://zitvedomo.sk/, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas.

2.3.4 Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom vstupenky za nevyužitú vstupenku.

3. PLATBA

3.1. Spôsob platby

Záujemca môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky http://zitvedomo.sk/ prevodom na účet.

3.2. Potvrdenie o platbe

Do 24 hodín po objednávke zašle organizátor majiteľovi vstupenky potvrdzujúci email s faktúrou za vstupenky. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím organizátora e-mailom na: info@zitvedomo.sk

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Práva a povinnosti predávajúceho

Spoločnosť Human Health Institute n.o. sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky http://zitvedomo.sk/ alebo e-mailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri tomto podujatí vyskytli. Spoločnosť Human Health Institute n.o. nenesie zodpovednosť za nevyužitie vstupenky na podujatie, za neskontrolovanie vstupeniek majiteľom vstupenky, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi vstupenky e-mailom alebo prostredníctvom internetovej stránky http://zitvedomo.sk/ zmeny a spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2. Práva a povinnosti kupujúceho

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.

5. REKLAMÁCIE

5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí

V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese: info@zitvedomo.sk, alebo na webovej stránke http://zitvedomo.sk/. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora.

5.1.2. Vrátenie relevantnej sumy prebieha spravidla bezhotovostne, na účet, ktorý majiteľ vstupenky uvedie v reklamácii.

5.1.3. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.)

5.1.4. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ vstupenky zdarma k zakúpenej vstupenke.

6. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Spoločnosť Human Health Institute n.o., ako organizátor Podujatia, v súvislosti s predajom Vstupeniek v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a organizátora podujatia, a na marketingové účely organizátora podujatia. Informácie poskytnuté organizátorovi prostredníctvom objednávkového formulára nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy.

6.2. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov organizátorovi súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

6.3. Zakúpením vstupenky udeľuje majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti organizátorovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

6.4.Organizátor sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

6.5. Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke http://zitvedomo.sk/.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Komárne dňa 11. 9. 2018

Súhlasím s uvedenými VOP a záväzne objednávam tieto vstupenky

799 total views, 1 views today