Petra Vadovičová - je autorka a odborná garantka projektu „Zdravýživka pre všetkých"